يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

1

مهرداد کارچانی

زراعت

مطالعه اثرات کم ابی و کاربرد منابع بیولوژیک فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز رقم گلی

حمید مدنی

سعید چاوشی

موافق

2

رضا قربانخانی  درمنی

زراعت

بررسی اثر تنش خشکی و کودهای بیولوژیک ( فسفر ، پتاس و مخلوط ) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا قرمز رقم ( ks31169 (   در شرایط اب و هوایی شهر اراک

حمید مدنی

مهدی چنگیزی

موافق

3

ابوالفضل محمدی

زراعت

بررسی اثر کم ابی ئو کاربرد منابع بیولوژیک فسفر و پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا قرمز (D81)

حمید مدنی

سعید چاوشی

موافق

4

نوید ملک هدایت

حشره شناسی

بررسی فونستیک سخت بالپوشان ابزی و بر اورد شاخص زیستی و کیفیت اب تالاب شادگان با توجه به فون حشرات ابزی

ایرج درویش زاده

رضا وفایی شوشتری

موافق

5

عباس خسروی

زراعت

مطالعه کود بیولوژیک پتاس بر خصوصیات زراعی سیب زمینی ارقام اگریا و سانته و میلوا

محمد رضا سبحانی

مسعود گماریان

موافق

6

مجتبی نوروزی

زراعت

بررسی تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم در منطقه فراهان

نورعلی ساجدی

مسعود گماریان

موافق

7

سید مهدی نور بخش

زراعت

اثرات کاربرد گوگرد و دور ابیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای رقم 704 k.s.c  در منطقه گلپایگان

سعید چاوشی

مهدی چنگیزی

موافق

8

متین عبدلی

زراعت

اثر مقادیر و منابع سلنیوم بر خصوصیات زراعی دو رقم لوبیا چیتی

نورعلی ساجدی

سید مهدی نبئی

موافق

9

زینب فرخی

زراعت

بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول پاشی نانو ذرات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ بهارع رقم اصفهان

نورعلی ساجدی

محمد رضا سبحانی

موافق

10

زهرا ویسمرادی

زراعت

بررسی اثر سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ

نورعلی ساجدی

شهاب خاقانی

موافق

11

حسین روشنی

زراعت

بررسی تاثیر محلول اسید پاشی اسید سالیسیلیک و زمان های ابیاری بعد از سیز شدن بر خصوصیات زراعی دو رقم لوبیا قرمز در شرایط اب و هوایی شهرستان ازنا

نورعلی ساجدی

شهاب خاقانی

موافق

12

یاور قندریز

زراعت

واکنش شاخص های رشد و درصد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی  به کاربرد کودهای زیستی در شرایط آب و هوایی اراک

غلامرضا نادری

سید مهدی نبئی

موافق

13

مهتاب رحمت ابادی

حشره شناسی

بررسی فونستیک شبه عقرب ها در مزارع ، باغات و مراتع شهرستان کنگاور و حومه

رضا وفایی شوشتری

مهرداد نصیرخانی

موافق

14

سروش ترکمانی

حشره شناسی

بررسی فونستیک شبه عقرب ها در مزارع ، باغات و مراتع شهرستان اراک و حومه

رضا وفایی شوشتری

مهرداد نصیرخانی

موافق

15

مینا فتاحی

زراعت

بررسی اثر سولفات روی و غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات کمی و کبفی گلرنگ

نورعلی ساجدی

محمد رضا سبحانی

موافق

16

سلمان قنبری

زراعت

بررسی سطوح مختلف کم ابی و منابع بیولوژیک فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزایی عملکرد لوبیا قرمز رقم درخشان

حمید مدنی

مسعود گماریان

موافق

17

سعیده سرباز

حشره شناسی دکتری

ارزیابی سمیت و اثرات جانبی کنه کش های اسپیرودیکلوفن روی کنه ی تارتن دو لکه ای و کنه ی شکارگر

شیلا گلدسته عباسعلی زمانی

ابراهیم سلیمان نژادیان  رضا وفایی شوشتری

موافق

18

سید مصطفی نبوی

زراعت

اثر تغذیه گیاه مادری در شرایط کم ابیاری و کاربرد کود بیولوژیک فسفر و پتاسیم روی جوانه زنی و خصوصیات  گیاهچه لوبیا قرمز رقم درخشان

حمید مدنی

سعید چاوشی

موافق

19

رضا زنگارکی فراهانی

زراعت

تاثیر ( هیومیک اسید ، ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره) بر شاخص های رشد و درصد اسانس در گیاه دارویی زوفا در استان مرکزی شهر اراک

غلامرضا نادری

شهاب خاقانی

موافق

20

حمیده طبسیان

دکتری حشره شناسی

بررسی تاثیر میزبان گیاهی بر حساسیت به افت کشها در شته روسی گندم

شیلا گلدسته

غلامرضا مروج

الهام صنعتگر

موافق

21

حسام خدارئی

زراعت

تاثیر کاربرد مقادیر مختلف پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم افتابگردان

حمید مدنی

مهدی چنگیزی

موفق