دوشنبه 1 بهمن 1397
 انتخاب وب سایت

رديف

نام ونام خانوادگي          دانشجو

رشته وگرايش

موضوع پايان نامه/رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

سارا ساکی

مناطق بیابانی

برآورد توان ترسیب کربن در بخشی از ارازی حاشیه کویر میقان اراک با استفاده از ندل های century و  rethc

نوراله عبدی

حمید ترنج زر

موافق

2

رضا فتح الهی

حشره شناسی

بررسی فنون کنه های شکارگر درختان میوه تحت کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی شهرستان نوراباد استان لرستان

علیرضا نظری

رضا وفایی شوشتری

موافق

3

خشایار

 

کونانی

فیزیک و

 حفاظت خاک

کاربرد ورمی کمپوست غنی شده با هورمونهای

 گیاهی (هیومیک اسید و جیبرلیک اسید) بر خصوصیات مرفولوژیکی و درصد اسانس در گیاه دارویی مریم گلی salvia officinalis.l  در شرایط آب وهوایی اراک 

رضا

جعفری نیا

غلامرضا

نادری بروجردی

موافق

4

سلماز افشاری درهمیانه

فیزیک و حفاظت خاک

پهنه بندی پراکنش آلودگی کادامیم در خاک های حاشیه شمالی کلان شهر اراک

آناهیتا پلوس

جواد قدبیک لو

موافق

5

فرهاد شهبازی

فیزیک و حفاظت خاک

کاربرد مدل حل عددی به منظور اصلاح خاک های رسی شور

آناهیتا پلوس

امیر حسین بقائی

موافق

6

سارا ابراهیمی

فیزیک و حفاظت خاک

پهنه بندی آلودگی سرب در خاک حاشیه شمالی کلان شهر اراک

آناهیتا پلوس

امیر حسین بقائی

موافق

7

محمد متقیان

زراعت

بررسی شاخص های تحمل به خشکی ، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک ارقام ولاین های گندم در اراک

حمید مدنی

تقی بابایی

موافق

8

شایسته احمدی

زراعت

اثر کاربرد غلظتهای مختلف هیومیک اسید بر خصوصیات زراعی لوبیا قرمز رقم درخشان در شرایط تنش خشکی

حمید مدنی

مسعود گماریان

موافق

9

علی فیروزی

حشره شناسی

بررسی فون های راسته prostigmata در باغات استان قم

علیرضا نظری

رضا وفایی شوشتری

موافق

10

تبسم قدمیان

زراعت

اثر کاربرد غلظتهای مختلف هیومیک اسید بر خصوصیات زراعی لوبیا قرمز رقم d81  در شرایط تنش خشکی

حمید مدنی

مسعود گماریان

موافق

11

حمیده طبسیان

حشره شناسی

بررسی تاثیر میزبان گیاهی بر حساسیت به آفت کشها در شته روسی گندم (homoptera: aphididae duraphis noxis

شیلا گلدسته غلامحسین مروج

الهام صنعتگر محمد قدمیاری

موافق

12

مریم زین العابدینی

"

بررسی فونستیک سنهای خانواده Miridae در مزارع، باغات و مراتع شهرستان خمین و حومه

 

رضا وفایی شوشتری

شیلا گلدسته

موافق

13

اکبر خسروی

مناطق بیابانی

پهنه بندی کیفیت منابع آب زیر زمینی قنوات دشت خمین بر اساس شاخص های لانژیلن

جواد وروانی

عباس احمدی

موافق