دوشنبه 23 مهر 1397
 انتخاب وب سایت

رديف

نام ونام خانوادگي          دانشجو

رشته وگرايش

موضوع پايان نامه/رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

آمنه زارعی

حشره شناسی

بررسی اثر اسانس گیاهان شنبلیله trigonella foenum-graecum و انیسون pimpinella anisum  روی برخی ویژگی های زیستی شب پره آرد ephestia kuehiella (zeller)

زهرا رفیعی کرهرودی

شیلا گلدسته

موافق

2

عیدان کاوری زاده

خاکشناسی

اثر زئولیت و کود گاوی بر قابلیت دسترسی سرب توسط گیاه ذرت یا کود گاوی

امیر حسین بقائی

جعفر فخرایی

موافق

3

مهدیه روزبهانی

حشره شناسی

بررسی فونستیک سن های خانواده miridae در مزارع و باغات شهرستان ملایر

رضا وفایی شوشتری

علیرضا نظری

موافق

4

سحر سپیده دمی

فیزیک و حفاظت خاک

تاثیر حرارت برروی آبگریزی و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ( نمونه مطالعاتی خاک زمین دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

شهرو مختاری

رضا جعفری

موافق