چهارشنبه 29 اسفند 1397
 انتخاب وب سایت

ردیف

نام ونام خانوادگی          دانشجو

رشته وگرایش

موضوع پایان نامه/رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

سیده شفق جمال

مناطق بیابانی

بررسی جوانه زنی گیاه انغوزه ( ferula assa - foetida

نوراله عبدی

حمید رضا میر داودی

موافق

2

آناهیتا خلیلی

حشره شناسی

تاثیر میزان مصرف رایج کودهای ورمی گمپوست بیولوژیک دامی و شیمیایی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی در کنترل شب پره هندی (plodia interpunctella )

رضا وفایی شوشتری

زهرا رفیعی

موافق

3

رضا صادقی

منابع طبیعی

اثر تنش شوری بر رشد و جوانه زنی چند گیاه مرتعی شور پسند

عباس احمدی

مسعود گماریان

موافق

4

نرگس تبرته فراهانی

فیزیک و حفاظت خاک

اثر لجن کنورتور کود گاوی بر تغییر قابلیت دسترسی سرب در یک خاک الوده به سرب

امیر حسین بقائی

آناهیتا پلوس

موافق

5

سمیه مرادی

فیزیک و حفاظت خاک

اثر رس اسمکتیت و ورمی کمپوست بر تغییر قابلیت دسترسی کادمیوم در یک خاک الوده به کادمیوم

امیر حسین بقائی

رضا جعفری نیا

موافق

6

سارا باقری

فیزیک و حفاظت خاک

اثر سرباره آهن و ورمی کمپوست بر تغییر قابلیت دسترسی کادیمیوم در یک خاک الوده به کادیمیوم

امیر حسین بقائی

سید مهدی نبئی

موافق

7

مریم نصرالله

علفهای هرز

تاثیر مدیریت تلفیقی و تیمارهای پرایمینگ بر کنترل علف های هرز خصوصیات زراعی لوبیا قرمز

نورعلی ساجدی

مسعود گماریان

موافق

8

امین همایونی

زراعت

مطالعه تاثیر مقادیر مختلف کودهای شیمیایی ، زئولیت و سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان در اراک

نورعلی ساجدی

مسعود گماریان

موافق

9

کیانا رفیعی عراقی

حشره شناسی

بررسی تاثیر امواج مایکرویو رو ی مراحل زیستی سه گونه آفت انباری ، بید غلات ، شب پره هندی ، و شب پره مدیترانه ای آرد

رضا وفایی شوشتری

زهرا رفیعی کرهرودی

موافق

10

سعید ریاحی مدوار

مناطق بیابانی

بررسی علل و عوامل عمده تخریب مراتع شهرستان شهر بابک از دیدگاه کارشناسان و بهره برداران

عباس احمدی

نوراله عبدی

موافق