يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

صورتجلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری (Ph.D)

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                     تاریخ دفاع:

رشته: حشره شناسی

عنوان رساله:«

 

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاءهیئت داوری

سمت

                     امضاءاعضاءهیئت داوری

1.

دکتر..........................

استاد راهنما

 

 

2.

دکتر..........................

استاد راهنما

 

 

3.

دکتر..........................

استاد مشاور

 

 

4.

دکتر..........................

استاد مشاور

 

 

05

دکتر..........................

استاد  داور داخلی

 

 

6.

دکتر..........................

استاد  داور داخلی

 

 

07

دکتر..........................

استاد داور داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) دفاع از پروپوزال رساله در تاریخ . . . . . . .  . . . . . با حضور اعضای فوق برگزار به تصویب رسید.

این قسمت توسط ریاست دانشکده تکمیل می گردد:

 

امضاء رئیس پژوهشی دانشکده

امضاء ریاست دانشکده

تایید معاونت پژوهشی

 

 


/Files//Content/فرم دفاع از پروپوزال.docx