يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

اصالت پایان نامه

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی
 صورتجلسه های شوارای پژوهشی دانشکده کشاورزی
 شورا شماره 100 مورخ28مهر93
 شورا 101 مورخ 17 آذر 93
 شورا 102 مورخ 29 دی 93
 شورا 103 مورخ 27 بهمن 93
 شورا 104 مورخ 18اسفند 93
 شورا 105 مورخ 4 شهریور94
 شورا 106 مورخ 30 شهریور94
 شورا 107 مورخ 25 آبان 94
 شورا 108 مورخ 28 دی 94
 شورا 109 مورخ 21 اردیبهشت 95
 فرم های پژوهشی
 فرم پیشنهاد تحقیق ( پروپوزال )
 فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال
 فرم گزارش دوره ای
 فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
 فصلنامه یافته های نوین کشاورزی
 مراحل دفاع پایان نامه