دوشنبه 1 بهمن 1397
 انتخاب وب سایت

طبقه

کلاس

3/9-8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-30/17

اول

1

 

 

 

زراعت در تنشهای محیطی

زراعت گیاهان صنعتی

 

 

 

 

استاد سبحانی

استاد سبحانی

 

2

 

اقتصاد کشاورزی

 

گیاه شناسی ا

ریاضیات عمومی

 

 

استاد ذبیحی

 

استاد نبئی

استاد جعفری نیا

 

آزمایشگاه محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه کامپیوتر

عناصر کمیاب در محیط زیست

عناصر کمیاب در محیط زیست

 

فیزیولوژی حشرات

 

 

استاد رحیمی

استاد رحیمی

 

استاد صنعتگر

 

 

دوم

3

اندیشه  اسلامی ا (ب)

اندیشه اسلامی 2 (ب)

آئین زندگی     (خ)

اندیشه اسلامی 2  (خ)

اندیشه اسلامی 1 (ب)

 

استاد فتحی

استاد فتحی

استاد حسینی

استاد فتحی

 

 

4

تفسیر موضوعی قرآن(خ)

تفسیر موضوعی قرآن (خ)

دانش خانواده   (خ)

 

وصیت نامه امام (خ)

 

استاد نبئی

استاد نبئی

استاد ساغری

 

استاد اسد پور

 

5

آیین زندگی  (خ)

تفسیر موضوعی قرآن (ب)

وصیت نامه امام (ره) (خ)

 

 

 

استاد حسینی

استاد حیدری

استاد اسدپور

 

 

 

6

تفسیر موضوعی قرآن (ب)

دانش خانواده (خ)

 

وصیت  نامه امام (خ)

وصیت نامه امام   (خ)

 

استاد حیدری

استاد پزشکیان

 

استاد اسدپور

استاد گائینی

 

7

دانش خانواده  (خ)

آئین زندگی (خ)

 

 

 

 

استادساغری

استاد ساغری

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

طبقه

کلاس

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-30/17

سوم

8

دانش خانواده (ب)

دانش خانواده (ب)

 

 

 

 

استاد نبی زاده

استاد نبی زاده

 

 

 

 

9

تفسیر موضوعی قرآن کریم (خ)

تفسیر موضوعی قرآن کریم (خ)

 

 

 

 

استاد محمدی

استاد محمدی

 

 

 

 

10

اندیشه اسلامی (ب)1

اندیشه اسلامی (ب)1

 

 

 

 

استاد صیدی

استاد صیدی

 

 

 

 

11

آشنایی با قرآن کریم(خ)

آشنایی ربا قرآن کریم(ب)

آشنایی با قرآن کریم(ب)

آشنایی با قرآن کریم (ب)

 

 

استاد محبی

استاد محبی

استاد حیدری

استاد احمدی

 

 

12

آشنایی با قرآن کریم( خ)

آشنای با قرآن کریم (خ)

 

آشنایی با قران کریم (ب)

 

 

استاد شایسته مهر

استاد شایسته مهر

 

استاد طاهری

 

 

 

13

 

 

 

 

آشنایی با دفاع مقدس(خ)

آشنایی با دفاع مقدس (ب)

 

 

 

 

آستاد فراهانی

استاد فراهانی

چهارم

14

رده بندی حشرات

بوم شناسی تالابها

 

حشرات آبزی

جغرافیای زیست محیطی ایران

 

استاد وفایی

استاد شمس اسفند آباد

 

استاد وفایی

استاد شمس

 

15

بیماریهای مهم درختان میوه

مورفولوژی حشرات

 

تغذیه دام در مرتع

 

 

استاد صداقت فر

استاد نظری

 

استاد احمدی

 

 

16

مبارزه بیولوژیک با فرسایش

روش تحقیق مقاله ورساله نویسی پیشرفته

 

اکو سیستم مناطق بیابانی

ارزیابی ساختار اکوسیستم مرتعی

مدل سازی اکو سیستم های مرتعی

استاد ترنج زر

استاد عبدی

 

استاد احمدی

استاد احمدی

استاد عبدی

17

آشنایی با دفاع مقدس(ب)

توسعه پایدارو منابع طبیعی

 

زبان تخصصی پیشرفته

 

 

استاد شریفی

استاد احمدی

 

استاد شمس اسفند آباد