چهارشنبه 29 اسفند 1397
 انتخاب وب سایت

طبقه

کلاس

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-45/17

اول

1

روش تحقیق مقالهو رساله نویسی پیشرفته

موضوعات خاص در آلودگی آب و خاک

حفاظت خاک پیشرفته

رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته

 

گل کاری تکمیلی

استاد مختاری

استاد مختاری

استاد پلوس

استاد پلوس

 

استاد

2

 

طراحی سیستم های آبیاری

 

زبان تخصصی پیشرفته

 

 

 

استاد جعفری نیا

 

استاد جعفری نیا

 

 

آزمایشگاه محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه کامپیوتر

گیاهاندارویی اندومیک

ژنتیک

 

فیزیولوژی گلهای پیازی وپیش رس کردن

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

 

استاد عظیمی  7

 

 

استاد میرزاخانی

استاد صنعتگر

 

دوم

3

اندیشه اسلامی 2(خ)

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

 

استاد  محمدخانی

استاد رودسرابی

استاد رودسرابی

استاد رودسرابی

استاد رودسرابی

 

4

وصیت نامه امام (ب)

وصیت نامه امام (ب)

وصیت نامه امام (ب)

وصیت نامه امام (ب)

وصیت نامه امام (ب)

 

استاد منصوریانفر

استاد منصوریانفر

استاد منصوریانفر

استاد منصوریانفر

استاد منصوریانفر

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

اندیشه اسلامی 1 (خ)

اندیشه اسلامی 1 (ب)

 

وصیت نامه امام (ب)

وصیت نامه امام (ب)

 

استاد صیدی

استاد محمد خانی

 

استاد صابری نسب

استاد صابری نسب

 

7

انقلاب اسلامی (خ)

انقلاب اسلامی (ب)

 

وصیت نامه امام (خ)

 

 

استاد احمدی

استاد احمدی

 

استاد مختاری

 

 

 

8                                                                                                                                 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

8

 

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

 

 

استاد علامه مهری

استاد علامه مهری

استاد علامه مهری

استاد علامه مهری

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

آشنایی با قرآن کریم (ب)

آشنایی با قرآن کریم (ب)

 

 

 

 

استاد مختاری

استاد مختاری

 

چهارم

13

آشنایی با دفاع مقدس (ب)

آشنایی با دفاع مقدس (ب)

 

 

 

 

استاد قاسمی

استاد قاسمی

 

 

 

 

14

تحلیل آماری

ممیزی انرژی

 

اصلاح و اهلی کردن

روش تحقیق

 

استاد چنگیزی

استاد مشهدی

 

استاد چنگیزی

استاد خاقانی

 

15

مبانی بیو تکنولوژیک

زبان تخصی پیشرفته

روش تحقیق مقاله ورساله نویسی پیشرفته

ارزیابی وکاربرد زیست سوخت ها

 

 

استاد مدنی

استاد مدنی

استاد محمدی

استاد محمدی

 

 

16

تغذیه پیشرفته

تغذیه پیشرفته

زبان تخصصی پیشرفته

زبان تخصصی پیشرفته

مباحث نوین در تغذیه

 

استاد فخرایی

استاد فخرایی

استاد فخرایی

استاد گماریان

استاد منصوری یار احمدی

 

17

زبان تخصصی پیشرفته

مبانی بیو تکنولوژی

سیستم های کشت توام در گیاهان دارویی وادویه هی ونوشابه ای

 

 

 

استاد مشهدی میقانی

استاد مدنی

استاد مدنی