يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

طبقه

کلاس

9-30/8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-45/17

اول

1

فیزیک عمومی

هیدرولوژی کاربردی

 

حفاظت خاک

 

سیستم های آبیاری در مناطق خشک

استاد مختاری

استاد وروانی

 

استاد وروانی

حاصلخیزی خاک و کودها

استاد وروانی

2

شیمی وتوکسیکولوژی قارچ کشها

 

 

مدیریت فضای سبز

حاصلخیزی خاک و کودها

 

استاد رفیعی

 

 

استاد نبئی

استاد نبئی

 

آزمایشگاه محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه کامپوتر

 

 

 

روشهای استخراج و اندازهگیری مواد

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

 

 

 

 

استاد بقایی

استاد صنعتگر

 

دوم

3

تاریخ تحلیلی (ب)

تاریخ تحلیلی (ب)

اندیشه اسلامی 2(ب)

وصیت نامه امام (ب)

وصیت نامه امام (ب)

 

استاد جیریایی

استاد جیریایی

استاد محمد خانی

استاد منصوریانفر

استاد منصوریانفر

 

4

اندیشه اسلامی 2 (ب)

اندیشه اسلامی 2 (ب)

انقلاب اسلامی (خ)

 

 

 

استاد صیدی

استاد صیدی

استاد روحی

 

 

 

5

وصیت نامه امام (خ)

وصیت نامه امام (ب)

 

انقلاب اسلامی (خ)

 

 

استاد حیدری

استاد حیدری

 

استاد یاری

 

 

6

تاریخ فرهنگ و تمدن (ب)

تاریخ  فرهنگ و تمدن (ب)

تاریخ فرهنگ و تمدن (ب)

تاریخ فرهنگ و تمدن (ب)تار

تاریخ فرهنگ و تمدن(خ)

 

استاد حسن بیگی

استاد حسن بیگی

استاد نوری مطلق

استاد نوری مطلق

استاد حبیبی

 

7

انقلاب اسلامی(خ)

انقلاب اسلامی(ب)

 

تاریخ فرهنگ و تمدن (خ)

 

 

استاد روحی

استاد روحی

 

استاد حبیبی

 

 

 

8                                                                                                                                                                                                                         

9

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

8

اندیشه اسلامی 1 (ب)

اندیشه اسلامی 1 (خ)

دانش خانواده وجمعیت (ب)

اندیشه اسلامی2 (خ)

اندیشه اسلامی1 (ب)

 

استاد شادروان

استاد محمد خانی

استاد سلیمانی

استاد محمد خانی

استاد محمد خانی

 

9

تفسیر موضوعی قرآن کریم (ب)

تفسیر موضوعی قرآن کریم (ب)

 

تاریخ فرهنگ و تمدن  (ب)

تاریخ فرهنگ و تمدن  (ب)

 

استاد عزیز آبادی

استاد عزیز آبادی

 

استاد حبیبی

استاد حبیبی

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

13

 

 

 

 

روش تحقیق (ارشد نساجی)

 

 

 

 

 

استاد عبدی

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

زراعت تکمیلی

 

 

زبان تخصصی کشاورزی

 

 

استاد مدنی

 

 

استاد مدنی

 

 

17

 

تکنولوژی بذز

 

فرسایش بادی وکنترل آن

کابرد کامپیوتر در تجزی آماری

 

 

استاد ساجدی

 

استادعبدی

استاد ساجدی