چهارشنبه 29 اسفند 1397
 انتخاب وب سایت

طبقه

کلاس

9-30/8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-30/17

اول

1

شیمی عمومی

 

 

فیزیلوژی گیاهان  زراعتی

 

 

استاد چاوشی

 

 

استاد سبحانی

 

 

2

 

 

 

رابطه آب وخاک و گیاه

 

 

 

 

 

استاد چاوشی

 

 

آزمایشگاه محیط زیست

 

کنه شناسی

 

بیماریهای مهم گیاهان جالیز سبزی و زینتی

 

 

 

استاد نظری

 

استاد حجازی

 

 

کارگاه کامپیوتر

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

3

دانش خانواده (ب)

دانش خانواده (ب)

تاریخ تحلیلی (خ)

آئین زندگی (ب)

آئین زندگی (ب)

 

استاد حیدری

استاد حیدری

استاد مشایخی

استاد نبی زاده

استاد نبی زاده

 

4

انقلاب اسلامی (ب)

انقلاب اسلامی (ب)

 

وصیت نامه امام (خ)

تاریخ فرهنگ و تمدن (خ)

 

استاد سعیدی

استاد سعیدی

 

استاد ثامنی

استاد پاینده

 

5

وصیت نامه امام (خ)

وصیت نامه (خ)

 

 

 

 

استاد حبیبی

استاد حبیبی

 

 

 

 

6

انقلاب اسلامی(ب)

انقلاب اسلامی(ب)

وصیت نامه امام(ب)

وصیت نامه امام(ب)

 

 

استاد اسدپور

استاد اسدپور

استاد اسدپور

استاد اسدپور

 

 

7

وصیت نامه امام (خ)

وصیت نامه امام (خ)

 

آئین زندگی

 

 

استاد رضواندوست

استاد رضواندوست

 

استاد نادری

 

 

سوم

8

انقلاب اسلامی (ب)

انقلاب اسلامی (ب)

وصیت نامه امام (خ)

تاریخ تحلیلی

 

 

استاد احمدی

استاد احمدی

استاد رضواندوست

استاد مشایخی

 

 

9

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (خ)

تفسیر موضوعی (ب)

تفسیر موضوعی (ب)

 

 

 

استاد مشایخی

استاد نادری

استاد نادری

 

 

 

10

آئین زندگی(ب)

 

 

 

 

 

استاد سلحشورنیا

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

آشنایی با قرآن

آشنایی با قرآن

 

 

 

 

استاد فتاحی

استاد فتاحی

12

 

آشنایی با قرآن

 

آشنایی با قرآن

آشنایی با قرآن

 

 

استاد طیبی

 

استاد  میر اشرفی

استاد فرخی

 

چهارم

13

 

 

 

 

آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

 

 

 

 

استاد فراهانی

استاد رضواندوست

14

 

 

اصلاح و توسعه مراتع

 

 

 

 

 

استاد عبدی

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

مرتعداری

 

ژئو مورفولوژی

خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک

 

 

استاد  ترنج زر

 

استاد ترنج زر

استاد احمدی

 

 

17

 

هوا و اقلیم شناسی

اصلاح  وتوسعه مرتع

 

 

 

 

استاد عبدی

استاد عبدی