يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

طبقه

کلاس

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-30/17

اول

1

 

زبان تخصصی

مقاومت گیاهان به حشرات

علفهای هرز و کنترل آنها

سنجش از دور

 

 

استاد سلیمان نژادیان

استاد سلیمان نژادیان

استاد سبحانی

استاد وروانی

 

2

 

 

 

 

فیزیک عمومی

 

 

 

 

 

استاد چاوش اکبری

 

آزمایشگاه محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه کامپیوتر

رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ها

گیاهان آبزی

 

محیط زیست و کشاورزی

 

 

استاد رحیمی

استاد رحیمی

 

استاد رحیمی

 

 

دوم

3

آئین زندگی (خ)

آئین زندگی (خ)

 

 

دانش خانواده و جمعیت (خ)

 

استاد حسینی

استاد حسینی

 

 

استاد ساغری

 

4

اندیشه اسلامی 1 (خ)

دانش خانواده و جمعیت (خ)

اندیشه اسلامی 2 (ب)

اندیشه اسلامی 2 (خ)

 

 

استاد محمودی

استاد پزشکیان

استاد محمودی

استاد محمودی

 

 

5

اندیشه اسلامی 2 (ب)

اندیشه اسلامی 1 (ب)

دانش خانواده و جمعیت (خ)

 

 

 

استاد صیدی

استاد صیدی

استاداستاد پزشکیان مشایخی

 

 

 

6

دانش خانواده (خ)

اندیشه اسلامی 2 (خ)

تاریخ تحلیلی (ب)

 

نقاشی مقدماتی

 

استاد پزشکیان

استاد محمودی

استاد مشایخی

 

استاد قاسمی

 

7

تفسیر موضوعی

وصیت نامه امام

دانش خانواده (خ)

وصیت امام

وصیت نامه امام(خ)

 

استادمحمدی

استاد محمدی

استاد حبیب الهی

استاد ثامنی

استاد گائینی

 

 

                                                                                                             

 

طبقه

کلاس

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-30/17

سوم

8

تاریخ تحلیلی(خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

آئین زندگی(خ)

 

استاد رمضانی

استاد رمضانی

استاد رمضانی

استاد رمضانی

استاد حبیب الهی

 

9

تاریخ فرهنگ وتمدن(خ)

تاریخ فرهنگ و تمدن(خ)

تاریخ فرهنگ و تمدن(خ)

دانش خانواده و جمعیت(ب)

دانش خانواده و جمعیت(ب)

 

استاد حبیبی

استاد حبیبی

استاد حبیبی

استاد صابری نسب

استاد صابری نسب

 

10

تاریخ تحلیلی (ب)

تاریخ فرهنگ وتمدن(خ)

تاریخ فرهنگ وتمدن(ب)

تاریخ فرهنگ و تمدن(خ)

تاریخ فرهنگ و تمدن(ب)

 

استاد مشایخی

استاد هاشمی

استاد هاشمی

استاد هاشمی

استاد هاشمی

 

11

 

ویترای

طراحی ونقاشی

نقاشمی

آشنایی با قرآن کریم (ب)

 

 

استاد خسروبیگی

استاد قاسمی

استادقاسمی

استاد سعیدی

 

12

 

آشنای با قرآن (خ)

 

 

آشنایی با

 

 

استاد میر اشرفی

 

 

استاد سعیدی

 

چهارم

13

 

آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس(خ)

 

آشنایی با دفاع مقدس (خ)

 

 

استاد مسافر

استاد محمدی

 

استاد شریعتی

 

14

کنترل بیولوژیک

بوم شناسی تالابها

بوم شناسی تکمیلی مهره داران

توسعه پایدار و منابع طبیعی

 

مدیریت تنوع زیستی

استاد گلدسته

استاد احمدی

استاد شمس

استاد اشمس اسفند آباد

 

استاد وفایی

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

روشهای احیاءو مدیریت

مدیریت مناطق بیابانی

 

 

 

 

استاد عبدی

استاد ترنج زر

 

 

 

 

17

 

رابطه دام و مرتع

اکو سیستم مناطق بیابانب

زبان تخصصی

شناسایی گیاهان مرتعی

 

 

استاد احمدی

استاد احمدی

استاد احمدی

استاد احمدی