دوشنبه 1 بهمن 1397
 انتخاب وب سایت

علوم دامی و ارشد خاکشناسی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: جعفر فخرائی

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی

2 : تعداد مقالات ISI (WOS)

2 :تعداد مقالات ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3

 :تعداد کتاب تالیف و ترجمه

   :تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 2

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 6

 :تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی

 

سوابق اجرایی

 مدیر گروه-