دوشنبه 1 بهمن 1397
 انتخاب وب سایت
ردیف عنوان گروه آموزشی نام مدیر گروه مقطع تحصیلی پست الکترونیکی
 101   آبیاری و زه کشی ( دکتری )   دکتر جعفر فخرایی   دکتری   j_fakhraei86@yahoo.com 
 93   اصلاح نباتات ( دکتری )   دکتر شهاب خاقانی   دکتری   shahab.khaghani@gmail.com 
 92   بیماری شناسی گیاهی ( دکتری )   دکتر عزت اله صداقت فر   دکتری   esedaghatfar@yahoo.com 
 98   تغذیه دام ( دکتری تخصصی )   دکتر جعفر فخرایی   دکتری   j_fakhraei86@yahoo.com 
 94   علوم باغبانی- گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای ( دکتری)   دکتر شهاب خاقانی   دکتری   shahab.khaghani@gmail.com 
 123   علوم باغبانی- گیاهان زینتی ( دکتری)   دکتر شهاب خاقانی   دکتری   shahab.khaghani@gmail.com 
 120   علوم مرتع ( دکتری )   دکتر عباس احمدی   دکتری   abahmadi@gmail.com 
 122   کشاورزی حشره شناسی ( دکتری تخصصی )   دکتر شیلا گلدسته   دکتری   shilagoldasteh@yahoo.com 
 125   محیط زیست - تنوع زیستی ( دکتری تخصصی )   دکتر عباس احمدی   دکتری   ab-ahmadi@iau-arak.ac.ir 
 121   محیط زیست -تنوع زیستی ( دکتری تخصصی )   دکتر عباس احمدی   دکتری   abahmadi@gmail.com 
 99   مکانیک ماشین های کشاورزی ( دکتری تخصصی)   دکتر جعفر فخرایی   دکتری   j_fakhraei86@yahoo.com 
 135   مهندسی آب - هیدرولوژی و منابع آب          
 73   مهندسی تولیدات گیاهی ( کارشناسی ناپیوسته )   دکتر شهاب خاقانی   کارشناسی   shahab.khaghani@gmail.com 
 96   مهندسی کشاورزی - علوم دامی ( کارشناسی)   دکتر جعفر فخرایی   کارشناسی   j_fakhraei86@yahoo.com 
 103   مهندسی کشاورزی -علوم فیزیک وحفاظت خاک   دکتر جعفر فخرایی   کارشناسی ارشد   j_fakhraei86@yahoo.com 
 95   مهندسی کشاورزی حشره شناسی   دکتر شیلا گلدسته   کارشناسی ارشد   shilagoldasteh@yahoo.com 
 124   مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( ارشد)   دکتر شهاب خاقانی   کارشناسی ارشد   shahab.khaghani@gmail.com 
 91   مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( کارشناسی)   دکتر شهاب خاقانی   کارشناسی   shahab.khaghani@gmail.com 
 35   مهندسی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ( ارشد )   دکتر عزت اله صداقت فر   کارشناسی ارشد   e-sedaghatfar@iau-arak.ac.ir 
 51   مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی ( کارشناسی )   دکتر عزت اله صداقت فر   کارشناسی   esedaghatfar@yahoo.com 
 97   مهندسی منابع طبیعی محیط زیست   دکتر عباس احمدی   کارشناسی   abahmadi@gmail.com 
 119   مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی (کارشناسی ارشد )   دکتر عباس احمدی   کارشناسی ارشد   abahmadi@gmail.com 
 118   مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری(کارشناسی )   دکتر عباس احمدی   کارشناسی   abahmadi@gmail.com 
 100   مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری(کارشناسی ناپیوسته)   دکتر عباس احمدی   کارشناسی   abahmadi@gmail.com